Miro Šarac, dipl.ing.maš., direktor, osnivač i vlasnik

Dugogodišnje iskustvo na poslovima razvoja i proizvodnje motora sa posebnim akcentom na razvoj sistema za napajanje višegorivnog motora gorivima MB 86, 98, dizel D2, D1 i kerozin, razvoj ulja i maziva za konvencionalne motore i motore specijalne namjene sa posebnim akcentom uticaja goriva i maziva na vitalne sklopove i agregate u normalnim i ekstremnim uslovima. Dugogodišnja saradnja sa eminentnim stručnjacima i institucijama u oblasti proizvodnje i primjene naftnih derivata (Rafinerija nafte Brod, Pančevo, Katedra za naftno-petrohemiske tehnologije Tehnološkog farkulteta i Instituta u Novom Sadu), kao i aktivnom učestvovanje na nacionalnim i međunarodnim simpozijumima i seminarima u pomenutoj oblasti i u oblasti sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima evropskih standarda. Članstvo u hrvatskom udruženju za goriva i maziva GOMA i drugim strukovnim organizacijama. Predsjednik Asocijacije akreditovanih tijela BiH za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju kod Spoljnotrgovinske Komore BiH, stručni saradnik Instituta za standarde,metrologiju i intelektualno vlasništvo na poslovima izrade projekata,stručno savjetodavnih usluga i edukacije kadrova u području standardizacije,član Komisije za metrologiju RS.